03 – TACIM DEDE – ELİF EMREYLEDİ – NOKSANİ

7

Vardır Muhabbet Hey Dost Hey Dost Hey Dost Ey Şahı Merdan…

Elif Emr Eyledi O Kadir Allah
Be Bir Nokta İle Geldik Cihana
Te’y Tekmil Eyledi Cümle E’zâmız
Se’y Sadık Kalb İle Kıydık Bu Cana

Cim Cinân Elinden Getirdin Beni
Ha Haydar Bağında Bitürdin Beni
Hı Halkdan Ayırıp Yetirdin Beni
Dal Vücûdum Döndü Dâr-I Cinâna

Zel Zikrim Muhammed Ali’ye Vardı
Rı Rahm Haticeyi Kübraya Erdi
Ze Zehiri Hasan’dan İçtim Buyurdum
Sin Ser Verdi Hüseyn İçün Merdâne

Şın Şarâbı Nüş Etdim Zeynelabâ’dan
Sat Sıfât-I Bakır Sır Oldu Candan
Dat Zamirim Cafer İlm-İ İrfandan
Ti Tarik-İ Hakk’a Geldim Beyâna
Hüdey Hudey Hüdey Geldim Beyâna…

Zı Zuhur Eyledim Kâzım İlinden
Ayn Aynım Açıldı Rızâ Gölünden
Gayn Gulâm-I Oldum Kanber Elinden
Fe Fark-I Farkullah Oldu Beyâna

Kaf Kısmetler Taki Nakî’den Gelir
Kef Küfrüm Askerî İmâna Bilir
Lâm Leb-İ Kevserdi Sakimiz Olur
Mim Mehti’nin Meyi İçtim Kana  Kana

Nun Ne Yüzden Baktımsa Göründü Cemâl
Vev Velayet Mührü Hatm Etdi Kemâl
Küfr İle İmân Celâl Hem Cemâl
Cümlesin Bir Bildim Etmem Bahane

He Hemdemim Çârdeh’i Ma’sum-İ Pâkdır
Bâtınımız Sultan Zahirimiz Hâkdır
Lâm Elif İle Gönlümüz Pâkdır
Ayni Beytullah’dır Düşme Gümâna

Ye Yolum Hakikat Gülistan Râhı
Yedilere Yetüp Bulduk Dergâhı
NOKSANİ Bî-Nevâ Hem Rüy Siyâhî
Mürvet Deyüp Geldim Şâh-İ Merdana

Comments are closed.

X